หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 106 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/12173 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง เเจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน สำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 4069 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่1 (เพิ่มเติม) [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 123 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1682 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1681 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ที่ ลบ 0023.2/1697 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ที่ ลบ 0023.2/1692 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ที่ ลบ 0023.2/1693 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ที่ ลบ 0023.5/ว 4015 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้เเก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว4016 ลว.24พ.ย.2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ที่ ลบ 0023.6/ว3959 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .... [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.6/ว3958 เรื่อง แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ที่ ลบ0023.6/ว3957 เรื่อง การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566  [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ที่ ลบ 0023.2/ว 3918 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมข้าราชการมาช่วยปฎิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 3925 เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ที่ ลบ 0023.2/ว11564 เรื่อง ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.2/ว1644 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 135 กลับต้นสังกัด [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ที่ ลย 0023.2/ว1643 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ที่ ลบ 0023.2/ว 3846 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (ฉบับที่2) 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
ที่ ลบ0023.2/1640 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 136 กลับต้นสังกัด [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.2/1615 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3912 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
หนังสือจังหวัดลพุบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3829 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเดือนกันยายน 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 93 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1625 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3831 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว3830 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทางที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งเเต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/11410 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนนุ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ที่ ลบ 0023.2/1615 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1599 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ กอบต. ครั้งที่ 8/2566 เทื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ที่ ลบ 0023.2/1600 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 240 
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 172 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/1549 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10