หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  พนักงาน อบต.  
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
 
สำนักปลัด
 


นางสีไพร วงศ์พรหม
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาววาลาพร ไชยปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปฏิภาณ เหลาผา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกิตติกร ก้อนมะเขียว
นักป้องกันฯ


นายทรงวุฒิ ชูแสง
นักทัพยากรบุคคล


นางสาวธนัฐดา พิมทองงาม
ครู


นางนภาพร เหลาผา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวทพย์วัลย์ จำนงค์จิตร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวณิตาพร วงษ์งาม
ครู


นางสาวดารุณี ก้อนมะเขียว
ครู


นางสาวฤทัยรัตน์ วิชานา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเตือนใจ เตินขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิภาพร สีทอง
จ้างเหมา(ดูแลเด็ก)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10